UAB „ARCHIGROUP LT“ STATYBOS UŽBAIGIMO DOKUMENTŲ PARENGIMO IR PATEIKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Galioja nuo: 2020-08-18

 1. Sutarties šalys ir objektas
  1. Paslaugą teikia UAB „Archigroup Lt“, kodas 303267132, buveinės adresas V. Putvinskio g. 45-9, LT-44243 Kaunas („Vykdytojas“). Paslauga teikiama asmeniui („Užsakovas“), nurodytam Vykdytojo pateiktame ir Užsakovo patvirtintame komerciniame pasiūlyme („Komercinis pasiūlymas“). Vykdytojas ir Užsakovas toliau kartu vadinami Šalimis.
  2. Šalių tarpusavio sudarytą paslaugų teikimo sutartį („Sutartis“) sudaro ir sąlygas reglamentuoja šie sutartiniai dokumentai:
   1. Šios Statybos užbaigimo dokumentų parengimo ir pateikimo sutarties sąlygos („Sąlygos“). Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, kad nereikalaujama, jog Užsakovas pasirašytų šias Sąlygas, kadangi nuoroda į Sąlygas pateikiama Komerciniame pasiūlyme, Sąlygos yra prieinamos Vykdytojo interneto svetainėje archigroup.lt/salygos ir Užsakovas išreiškia savo susipažinimą bei sutikimą su Sąlygomis patvirtindamas Komercinį pasiūlymą.
   2. Komercinis pasiūlymas. Jei Sutarties sąlygos, nurodytos Sąlygose ir Komerciniame pasiūlyme prieštarauja vienos kitoms, viršenybę turi ir galioja Komercinio pasiūlymo sąlygos.
  3. Pagal Sutartį Vykdytojas parengia ir/ar surenka statybos užbaigimo dokumentus bei organizuoja dokumentų pateikimą kompetentingos statybos priežiūros institucijoms („Paslaugos“). Išsamus dokumentų, kurie bus parengti Paslaugų teikimo procese, sąrašas pateikiamas Komerciniame pasiūlyme. Vykdytojas turi teisę savo nuožiūra (nederinant su Užsakovu) pasitelkti paslaugų teikimui trečiuosius asmenis (subrangovus) („Subrangovai“). Vykdytojas turi teisę šios Sutarties vykdymo tikslais perduoti Užsakovo duomenis skaitmenine ar kita forma Subrangovams be atskiro Užsakovo sutikimo.
  4. Paslaugos teikiamos dėl objekto, kurio adresas ar kiti identifikuojantys duomenys nurodomi Komerciniame pasiūlyme.
 2. Šalių įsipareigojimai
  1. Vykdytojas įsipareigoja:
   1. Tinkamai suteikti Paslaugas, parengti ar užsakyti iš Subrangovų paslaugų teikimui reikalingus dokumentus;
   2. Pateikti reikalingus dokumentus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos („Inspekcija“);
   3. Inspekcijai atmetus pateiktus dokumentus ar nustačius jų trūkumus, neatlygintinai pakoreguoti ir iš naujo pateikti dokumentus. Tuo atveju, jei dokumentai atmesti (jų trūkumai nustatyti) ne dėl Užsakovo kaltės (pavyzdžiui, dėl Užsakovo pateiktų dokumentų ar dokumentų netikslumų), Vykdytojas turi teisę reikalauti papildomos kainos už tokių prašymo trūkumų šalinimą.
   4. Paslaugas suteikti Komerciniame pasiūlyme nurodytais terminais, išskyrus šiose Sąlygose nurodytus atvejus ir išimtis.
  2. Užsakovas įsipareigoja:
   1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Komercinio pasiūlymo patvirtinimo ar Vykdytojo prašymo dėl dokumentų pateikimo gavimo pateikti Vykdytojui būtinus dokumentus ir duomenis, kurie būtini Paslaugoms suteikti. Už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą ir išsamumą atsako Užsakovas.
   2. Sudaryti sąlygas netrukdomai patekti į Sutarties objektą (sklypą, statinius) Vykdytojui patogiu metu;
   3. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Paslaugų kainą, vykdyti kitas Sutartyje numatytas pinigines prievoles, atlyginti Vykdytojo nuostolius Sutartyje ir įstatymuose numatytais atvejais ir tvarka;
   4. Tinkamai ir operatyviai bendradarbiauti su Vykdytoju, pasirašyti reikiamus dokumentus ir vykdyti teisėtus Vykdytojo nurodymus, reikalingus Sutarties tinkamam įvykdymui;
   5. Šios Sutarties galiojimo metu ir du (2) metus nuo Sutarties pabaigos, neatsižvelgiant į Sutarties pabaigos pagrindą, tiesiogiai ar netiesiogiai, savarankiškai ar per kitus asmenis, savo ar bet kokio kito asmens vardu nevilioti Vykdytojo darbuotojų, t. y. nesiūlyti jiems nutraukti darbo ar kitokių santykių su Vykdytoju ar teikti analogiškas paslaugas tiesiogiai Užsakovui ne per Vykdytojo įmonę, taip pat, nepriimti pasiūlymų iš Vykdytojo darbuotojų pirkti paslaugas analogiškas Vykdytojo Paslaugoms tiesiogiai iš Vykdytojo darbuotojų, o ne per Vykdytojo įmonę;
   6. Paskirti Užsakovo atsakingą kontaktinį asmenį komunikavimui šios Sutarties vykdymo (informacijos ir dokumentų pateikimo, nurodymų iš Užsakovo gavimo, atsiskaitymų klausimų ir kt.) tikslais ir pateikti Vykdytojui šio asmens kontaktinius duomenis el. paštu.
 3. Paslaugų teikimo terminai
  1. Paslaugos pradedamos teikti tik Užsakovui sumokėjus avansą, kaip tai numatyta Sąlygų 4 punkte.
  2. Jei Komerciniame pasiūlyme nenurodyta kitaip, Paslaugos suteikiamos per 1 (vieną) mėnesį nuo visų reikiamų dokumentų ir informacijos gavimo iš Užsakovo dienos.
  3. Paslaugų teikimo terminas automatiškai, be atskiro suderinimo su Užsakovu, pratęsiamas šiais atvejais:
   1. Užtrukus Subrangovų rengiamų dokumentų parengimui;
   2. Inspekcijai ar kitoms kompetentingoms institucijoms nustatytais terminais delsiant suderinti dokumentus ar jei dėl kitokių šių institucijų veiksmų (neveikimo) objektyviai tampa neįmanoma nustatytu terminu suteikti Paslaugų;
   3. Užsakovui pažeidžiant savo įsipareigojimus, numatytus Sąlygų 1.3 punkte arba Komerciniame pasiūlyme, pavyzdžiui, vėluojant pateikti informaciją, įvykdyti mokėjimus, sudaryti sąlygas patekti į objektą ir pan.
  4. Suteiktų Paslaugų perdavimas Užsakovui įforminamas Šalių pasirašytu atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu. Užsakovui vengiant pasirašyti aktą, Paslaugų rezultatas perduodamas Užsakovui Vykdytojo surašytu vienašaliu darbų priėmimo – perdavimo aktu, kuris siunčiamas Užsakovui el. paštu ir tokiu atveju laikomas tinkamai įformintu.
 4. Kaina ir atsiskaitymas
  1. Paslaugų kaina ir jos detalizacija pateikiama Komerciniame pasiūlyme.
  2. Vykdytojas turi teisę reikalauti pakeisti Paslaugų kainą šiais atvejais:
   1. Kai dėl objektyvių, nuo Vykdytojo nepriklausančių priežasčių, išauga Paslaugų apimtis (pavyzdžiui, pasikeitus teisės aktų reikalavimams reikia rengti papildomus dokumentus ar atlikti papildomus veiksmus Paslaugų suteikimui);
   2. Kai paaiškėja, kad Užsakovas pateikė neteisingą ar neišsamią informaciją Vykdytojui ir dėl to reikia atlikti papildomus veiksmus, parengti papildomus dokumentus arba kitaip apsunkinamas Paslaugų teikimas.
  3. Sąlygų 2 numatytu atveju Vykdytojas apie tokias aplinkybes informuoja Užsakovą ir pateikia Užsakovui pakoreguotą Komercinį pasiūlymą. Užsakovas turi teisę pakoreguotą Komercinį pasiūlymą patvirtinti (tokiu atveju jis tampa Sutarties dalimi) arba Sutartį nutraukti, prieš tai sumokėjęs Vykdytojui už Vykdytojo iki Sutarties nutraukimo faktiškai suteiktas arba iš Subrangovų užsakytas Paslaugas.
  4. Prieš pradedant teikti Paslaugas, Užsakovas sumoka avansą, kuris yra lygus 40% Paslaugų kainos (su PVM), jei Komerciniame pasiūlyme nenurodytas didesnis avanso dydis.
  5. Likusią Paslaugų kainos dalį Užsakovas sumoka Komerciniame pasiūlyme nurodytu terminu ir bet kuriuo atveju prieš įkeliant dokumentus į planuojustatyti.lt sistemą. Šalys aiškiai susitaria, kad be apmokėjimo jokie duomenys ar dokumentai nebus teikiami į planuojustatyti.lt sistemą, taip pat nebus perduodami Vykdytojui.
  6. Šalys susitaria, kad Komerciniame pasiūlyme nurodyti mokėjimo terminai taikomi ir galioja, jeigu Užsakovas tinkamai ir laiku vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Kitu atveju, įskaitant, tačiau neapsiribojant situacija, kai nusikelia darbų atlikimo ir/ar vykdymo terminai Sąlygų 3 punkte nustatytu atveju, Vykdytojas turi teisę reikalauti atsiskaityti už faktiškai suteiktas Paslaugas (atitinkamą jų dalį) 5 dienas nuo Paslaugų ar jų dalies perdavimo Užsakovui dienos.
 5. Šalių atsakomybė ir ginčų sprendimo tvarka
  1. Užsakovui vengiant ar vėluojant atsiskaityti su Vykdytoju, Vykdytojas įgyja teisę reikalauti:
   1. 0,05 procentų palūkanų nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną vėlavimo atsiskaityti dieną iki visiško atsiskaitymo. Tuo atveju, kai skola išieškoma priverstinai, Vykdytojas turi teisę reikalauti šiame punkte numatyto dydžio palūkanų už visą laikotarpį nuo kreipimosi į teismą (civilinės bylos iškėlimo) iki skolos priverstinio išieškojimo dienos (t.y. šiame punkte numatyta palūkanų norma taikoma procesinėms palūkanoms);
   2. Skolos ikiteisminio išieškojimo išlaidų (išlaidų advokatų pagalbai rengiant pretenzijas dėl skolos išieškojimo, šių pretenzijų išsiuntimo ar įteikimo išlaidų ir pan.).
  2. Vykdytojo civilinė atsakomybė ribojama Komerciniame pasiūlyme nurodyta Paslaugų kainos suma. Vykdytojas jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius.
  3. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami dvišalių geranoriškų derybų būdu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Vykdytojo buveinės adresą.
  4. Užsakovui pažeidus Sąlygų 2.6 punktą, Užsakovas įsipareigoja Vykdytojo reikalavimu sumokėti 5000,00 Eur baudą už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį ir atlyginti Vykdytojo nuostolius, jei jie viršija baudos sumą.
 6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
  1. Sutartis įsigalioja nuo vėliausio iš šių veiksmų (įvykių):
   1. Užsakovui patvirtinus Komercinį pasiūlymą;
   2. Užsakovui sumokėjus avansą, kaip tai numatyta Sąlygų 4 punkte.
  2. Sutartis Vykdytojo iniciatyva gali būti vienašališkai nutraukta nesikreipiant į teismą, rašytiniu pranešimu, jeigu Užsakovas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir pažeidimo nepašalina per papildomą Vykdytojo nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 dienos. Šiuo pagrindu nutraukus Sutartį, Užsakovui negrąžinamas Sąlygų 4 punkte nurodytas avansas (jo suma laikoma netesybomis už Sutarties pažeidimą), taip pat Užsakovas privalo sumokėti už visas iki Sutarties nutraukimo Vykdytojo faktiškai suteiktas arba iš Subrangovų užsakytas Paslaugas, jei jų kaina viršija avanso sumą.
  3. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu.
 7. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Vykdytojas tvarko Užsakovo (fizinio asmens) arba Užsakovo (juridinio asmens) pasitelktų fizinių asmenų asmens duomenis sutarties sudarymo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos tvarkymo bei savo teisių gynimo tikslais. Užsakovas (juridinis asmuo) įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka informuoti savo pasitelktus fizinius asmenis apie Vykdytojo atliekamą asmens duomenų tvarkymą.
  2. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Vykdytojas tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį, susirašinėjimo el. paštu ir kitomis komunikacijos priemonėmis turinį, sąskaitose faktūrose užfiksuotus duomenis. Kai Užsakovas yra fizinis asmuo, taip pat tvarkomas jo adresas. Kai Užsakovas yra juridinis asmuo, taip pat tvarkomi šie Užsakovo pasitelktų fizinių asmenų duomenys: darbovietė, pareigos.
  3. Buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslu (vykdydamas teisės aktų reikalavimus) Vykdytojas tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, pareigas (tik Užsakovo (juridinio asmens) pasitelktų fizinių asmenų) bei kitus sąskaitose faktūrose ar kituose apskaitos dokumentuose užfiksuotus asmens duomenis. Šiuo tikslu asmens duomenys bus tvarkomi 10 metų nuo kalendorinių metų, kuriais buvo sudarytas atitinkamas apskaitos dokumentas, pabaigos, nebent teisės aktai nustatytų ilgesnį asmens duomenų saugojimo terminą.
  4. Savo teisių gynimo tikslu (įgyvendindamas teisėtą interesą išvengti teisių pažeidimo sukeliamos žalos) Vykdytojas tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, informaciją apie pažeidimą ir kitus duomenis, kuriuos tvarkyti yra būtina siekiant apginti pažeistas Vykdytojo teises. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys bus tvarkomi tiek, keik tai reikalinga Vykdytojo teisių gynimui.
  5. Vykdytojo tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams (buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjui, IT priežiūros ir administravimo paslaugų teikėjui ir kt.), tiekėjams ir kitiems partneriams, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms valstybės ir (ar) savivaldybės institucijoms, kurioms turi būti perduoti vykdant Sutartį surinkti asmens duomenys, taip pat teisininkams, teisėsaugos institucijoms ir kitiems asmenims, kuriuos Vykdytojas pasitelks vykdydamas Sutartį, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir gindamas savo teises.
  6. Duomenų subjektai (Užsakovas (fizinis asmuo) ar Užsakovo (juridinio asmens) pasitelkti fiziniai asmenys) turi šias teises: susipažinti su Vykdytojo tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą ar nesutikti su tvarkymu, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą ir teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl šių teisių įgyvendinimo duomenų subjektai gali kreiptis Sutartyje nurodytu Vykdytojo adresu arba elektroniniu paštu (jeigu pateikiamas elektroniniu parašu pasirašytas prašymas).
 8. Kitos sąlygos
  1. Visi pranešimai, kuriuos Šalys siunčia viena kitai pagal šią Sutartį, turi būti raštiški ir įteikiami tiesiogiai, kitai Šaliai pasirašytinai patvirtinant tokio pranešimo gavimą, arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu Komerciniame pasiūlyme nurodytais adresais. Pasikeitus Šalies adresui (el. pašto adresui), Šalys privalo nedelsiant apie tai pranešti viena kitai.
  2. Užsakovas ir Vykdytojas su visomis šios Sutarties sąlygomis susipažino iki jos pasirašymo, suprato sąlygų esmę ir prasmę ir su jomis sutinka. Užsakovo sutikimas su šiomis sąlygomis išreiškiamas Užsakovui patvirtinant Komercinį pasiūlymą, kuriame pateikiama nuoroda į šias Sąlygas, talpinamas Vykdytojo interneto svetainėje.