UAB „ARCHIGROUP LT“ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

 1. SUTARTIES ŠALYS IR OBJEKTAS
  1. Paslaugą teikia UAB „Archigroup Lt“, kodas303267132, buveinės adresas V. Putvinskio g. 45-9, LT-44243 Kaunas („Vykdytojas“). Paslauga teikiama asmeniui („Užsakovas“), nurodytam Vykdytojo pateiktame ir Užsakovo patvirtintame komerciniame pasiūlyme („Komercinis pasiūlymas“). Vykdytojas ir Užsakovas toliau kartu vadinami Šalimis.
  2. Šalių tarpusavio sudarytą paslaugų teikimo sutartį („Sutartis“) sudaro ir sąlygas reglamentuoja šie sutartiniai dokumentai:
   1. Šios Paslaugų teikimo sutarties sąlygos („Sąlygos“). Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, kad nereikalaujama, jog Užsakovas pasirašytų šias Sąlygas, kadangi nuoroda į Sąlygas pateikiama Komerciniame pasiūlyme, Sąlygos yra prieinamos Vykdytojo interneto svetainėje adresu https://www.archigroup.lt/salygos/ ir Užsakovas išreiškia savo susipažinimą bei sutikimą su Sąlygomis patvirtindamas Komercinį pasiūlymą.
   2. Komercinis pasiūlymas. Jei Sutarties sąlygos, nurodytos Sąlygose ir Komerciniame pasiūlyme prieštarauja vienos kitoms, viršenybę turi ir galioja Komercinio pasiūlymo sąlygos.
   3. Užsakovui užsakant Paslaugas naudojantis Vykdytojo Klientų savitarnos sistema atitinkamai taikomos Vykdytojo Klientų savitarnos sistemos naudojimosi taisyklės.
  3. Pagal Sutartį Vykdytojas teikia Užsakovui toliau nurodytas paslaugas, kurių apimtis ir pobūdis detalizuojama Komerciniame pasiūlyme („Paslaugos“):
   1. Statybos užbaigimo dokumentų parengimo ir pateikimo paslaugas („Statybos užbaigimo paslauga“);
   2. Geodezijos paslaugas;
   3. Kadastrinių matavimų paslaugas;
   4. Teritorijų planavimo paslaugas;
   5. Kitas Užsakovo užsakytas ir Komerciniame pasiūlyme nurodytas paslaugas.
  4. Išsamus dokumentų, kurie bus parengti Paslaugų teikimo procese, sąrašas pateikiamas Komerciniame pasiūlyme. Vykdytojas turi teisę savo nuožiūra (nederinant su Užsakovu) pasitelkti paslaugų teikimui trečiuosius asmenis (subrangovus) („Subrangovai“). Vykdytojas turi teisę šios Sutarties vykdymo tikslais perduoti Užsakovo duomenis skaitmenine ar kita forma Subrangovams be atskiro Užsakovo sutikimo.
  5. Paslaugos teikiamos dėl objekto, kurio adresas ar kiti identifikuojantys duomenys nurodomi Komerciniame pasiūlyme.
 2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
  1. Vykdytojas įsipareigoja:
   1. Tinkamai suteikti Paslaugas, parengti ar užsakyti iš Subrangovų paslaugų teikimui reikalingus dokumentus;
   2. Pateikti reikalingus dokumentus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir/ar kitoms institucijoms, kurios pagal kompetenciją dalyvauja Paslaugų teikimo procese („Institucija“);
   3. Institucijai atmetus pateiktus dokumentus ar nustačius jų trūkumus, neatlygintinai pakoreguoti ir iš naujo pateikti dokumentus.
   4. Tuo atveju, jei dokumentai atmesti (jų trūkumai nustatyti) ne dėl Vykdytojo kaltės (pavyzdžiui, dėl Užsakovo pateiktų dokumentų ar dokumentų netikslumų, taip pat paaiškėjus naujoms aplinkybėms), Vykdytojas turi teisę reikalauti papildomos kainos už tokių prašymo trūkumų šalinimą.
   5. Paslaugas suteikti Komerciniame pasiūlyme nurodytais terminais, išskyrus šiose Sąlygose nurodytus atvejus ir išimtis.
  2. Užsakovas įsipareigoja:
   1. Ne vėliaukaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Komercinio pasiūlymo patvirtinimo ar Vykdytojo prašymo dėl dokumentų pateikimo gavimo pateikti Vykdytojui būtinus dokumentus ir duomenis, kurie reikalingi Paslaugoms suteikti. Klientui nepateikus duomenų ar dokumentų per šiame punkte nurodytą terminą, Paslaugų suteikimo terminas laikomas automatiškai pratęstu tiek, kiek Užsakovas vėlavo pateikti duomenis ar dokumentus. Už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą ir išsamumą atsako Užsakovas.
   2. Sumokėti privalomas įmokas (rinkliavas) Valstybinei mokesčių inspekcijai ir/ar kitoms tokias privalomas įmokas surenkančioms institucijoms bei pateikti Vykdytojui tai patvirtinantį dokumentą. Šalys aiškiai susitaria, kad šios įmokos neįskaičiuojamos į Paslaugų kainą ir mokamos Užsakovo.
   3. Sudaryti tinkamas sąlygas netrukdomai patekti į Sutarties objektą (sklypą, statinius, pastatus) Vykdytojui patogiu metu. Tinkamų sąlygų sudarymas apima užtikrinimą galimybės laisvai ir be apribojimų patekti į pastatą ar jo patalpas, užtikrinant, kad patalpose būtų galimybė laisvai atlikti matavimus ir Vykdytojo darbuotojams netrukdytų jose esantys daiktai, užtikrinant normalias ir higienos normas atitinkančias sąlygas (patalpos turi būti švarios, jose negali būti sveikatai kenksmingų medžiagų, nemalonių ar kenksmingų kvapų, gyvūnų ir pan.). Atliekant matavimus žemės sklype, žemės sklypas (matuojama teritorija) turi būti patogiai prieinama, joje prakirsti krūmai, medžiai, nupjauta aukšta žolės ir pan. Nesant tinkamų sąlygų vykdyti darbus objekte, Vykdytojas informuoja apie tai Užsakovą el. paštu, nurodydamas, kokių veiksmų Užsakovas privalo imtis, kad būtų užtikrintos tinkamos sąlygos patekti į objektą. Papildomi vizitai į objektą šiame punkte nustatytais atvejais apmokestinami šių Sąlygų priede Nr. 1 nustatytu įkainiu.
   4. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Paslaugų kainą, vykdyti kitas Sutartyje numatytas pinigines prievoles, atlyginti Vykdytojo nuostolius Sutartyje ir įstatymuose numatytais atvejais ir tvarka;
   5. Tinkamai ir operatyviai bendradarbiauti su Vykdytoju, pasirašyti reikiamus dokumentus ir vykdyti teisėtus Vykdytojo nurodymus, reikalingus Sutarties tinkamam įvykdymui. Reikiami dokumentai turi būti pasirašyti ir (ar) suderinti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Vykdytojo dokumentų pateikimo Užsakovui. Paslaugų suteikimo terminas laikomas automatiškai pratęstu tiek, kiek Užsakovas vėlavo pateikti duomenis ar dokumentus.
   6. Šios Sutarties galiojimo metu ir du (2) metus nuo Sutarties pabaigos, neatsižvelgiant į Sutarties pabaigos pagrindą, tiesiogiai ar netiesiogiai, savarankiškai ar per kitus asmenis, savo ar bet kokio kito asmens vardu nevilioti Vykdytojo darbuotojų, t. y. nesiūlyti jiems nutraukti darbo ar kitokių santykių su Vykdytoju ar teikti analogiškas paslaugas tiesiogiai Užsakovui ne per Vykdytojo įmonę, taip pat, nepriimti pasiūlymų iš Vykdytojo darbuotojų pirkti paslaugas analogiškas Vykdytojo Paslaugoms tiesiogiai iš Vykdytojo darbuotojų, o ne per Vykdytojo įmonę;
   7. Paskirti Užsakovo atsakingą kontaktinį asmenį komunikavimui šios Sutarties vykdymo (informacijos ir dokumentų pateikimo, nurodymų iš Užsakovo gavimo, atsiskaitymų klausimų ir kt.) tikslais ir pateikti Vykdytojui šio asmens kontaktinius duomenis el. paštu info@archigroup.lt.
  3. Užsakovas patvirtina, kad yra nekilnojamojo daikto, kuriam užsakomos Paslaugos, savininkas ir/arba yra nekilnojamojo daikto savininko (ir/arba kitų bendrasavininkių) tinkamai įgaliotas užsakyti Paslaugas nekilnojamojo daikto savininko/bendrasavininkių vardu.
 3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI
  1. Paslaugos pradedamos teiktitikUžsakovui sumokėjus avansą, kaip tai numatyta Sąlygų 4.4 punkte.
  2. Jei Komerciniame pasiūlyme nenurodyta kitaip, Paslaugos suteikiamos per 1 (vieną) mėnesį nuo visų reikiamų dokumentų ir informacijos gavimo iš Užsakovo dienos.
  3. Paslaugų teikimo terminas automatiškai, be atskiro suderinimo su Užsakovu, pratęsiamas šiais atvejais:
   1. Užtrukus Subrangovų rengiamų dokumentų parengimui, jeigu klientas nesuteikė laiku reikiamų dokumentų arba neįsileido į objektą atlikti matavimų;
   2. Institucijai nustatytais terminais delsiant suderinti dokumentus ar jei dėl kitokių Institucijos veiksmų (neveikimo) objektyviai tampa neįmanoma nustatytu terminu suteikti Paslaugų;
   3. Užsakovui pažeidžiant savo įsipareigojimus, numatytus Sąlygų 2.1.3 punkte arba Komerciniame pasiūlyme, pavyzdžiui, vėluojant pateikti informaciją, įvykdyti mokėjimus, sudaryti sąlygas patekti į objektą ir pan.
  4. Suteiktų Paslaugų perdavimas Užsakovui atliekamas išsiunčiant Užsakovui el. paštu suteiktų Paslaugų rezultatą el. forma (planus, brėžinius, kitus dokumentus). Gavęs darbų rezultatus, Užsakovas privalo per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo darbų rezultato išsiuntimo dienos pateikti motyvuotas pastabas dėl Paslaugų rezultato netinkamumo. Pasibaigus šiame punkte nurodytam 7 (septynių) kalendorinių dienų terminui ir per jį negavus Užsakovo pastabų dėl Paslaugų rezultato, Paslaugų rezultatas laikomas perduotas tinkamu be jokių atskirtų pranešimų ar patvirtinimų.
 4. KAINA IR ATSISKAITYMAS
  1. Paslaugų kaina ir jos detalizacija pateikiama Komerciniame pasiūlyme.
  2. Vykdytojas turi teisę pakeisti Paslaugų kainą šiais atvejais:
   1. Kai dėl objektyvių, nuo Vykdytojo nepriklausančių priežasčių, išauga Paslaugų apimtis (pavyzdžiui, pasikeitus teisės aktų reikalavimams reikia rengti papildomus dokumentus ar atlikti papildomus veiksmus Paslaugų suteikimui, išaiškėja naujos aplinkybės, kurios Komercinio pasiūlymo metu nebuvo Vykdytojui žinomos);
   2. Kai paaiškėja, kad Užsakovas pateikė neteisingą ar neišsamią informaciją Vykdytojui ir dėl to reikia atlikti papildomus veiksmus, parengti papildomus dokumentus arba kitaip apsunkinamas Paslaugų teikimas;
   3. Iškyla poreikis atlikti papildomus veiksmus ir/ar suteikti papildomas Paslaugas, pavyzdžiui, Paslaugas, nurodytas 5.1 punkte ir/ar Sąlygų Priede Nr. 1.
  3. Sąlygų 4.2.1 numatytu atveju Vykdytojas apie tokias aplinkybes informuoja Užsakovą ir pateikia Užsakovui pakoreguotą Komercinį pasiūlymą. Užsakovas turi teisę pakoreguotą Komercinį pasiūlymą patvirtinti (tokiu atveju jis tampa Sutarties dalimi) arba Sutartį nutraukti, prieš tai sumokėjęs Vykdytojui už Vykdytojo iki Sutarties nutraukimo faktiškai suteiktas arba iš Subrangovų užsakytas Paslaugas. Sąlygų 4.2.2-4.2.3 numatytais atvejais Vykdytojas turi teisę (tačiau neprivalo) papildomai informuoti Užsakovą apie papildomų veiksmų/Paslaugų atlikimo/suteikimo būtinybę. Šios papildomos paslaugos įtraukiamos į Užsakovui pateikiamą sąskaitą taikant Sąlygų Priede Nr. 1 nustatytus įkanius.
  4. Prieš pradedant teikti Paslaugas, Užsakovas sumoka avansą, kuris yra lygus 50% Paslaugų kainos (su PVM), jei Komerciniame pasiūlyme nenurodyta kitaip.
  5. Užsakovas privalo apmokėti Vykdytojui pateiktą sąskaitą faktūrą per 5 kalendorines dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos proporcingai (procentiškai) išskaičiuodamas (užskaitydamas) sutarties 4 p. numatytą ir apmokėtą avansą nuo kiekvienos sąskaitos faktūros.
  6. Už atitinkamą kalendorinį mėnesį faktiškai suteiktas Paslaugas ar jų dalį Vykdytojas išrašo sąskaitas faktūras. Ši sąskaita turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jos gavimo, jei sąskaitoje nėra nurodytas kitoks apmokėjimo terminas. Šalys aiškiai susitaria, kad be apmokėjimo Vykdytojas turi teisę neperduoti Užsakovui Paslaugų (jų rezultatų).
  7. Šalys susitaria, kad Komerciniame pasiūlyme nurodyti mokėjimo terminai taikomi ir galioja, jeigu Užsakovas tinkamai ir laiku vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Kitu atveju, įskaitant, tačiau neapsiribojant situacija, kai nusikelia darbų atlikimo ir/ar vykdymo terminai Sąlygų 3.3 punkte nustatytu atveju, Vykdytojas turi teisę reikalauti atsiskaityti už faktiškai suteiktas Paslaugas (atitinkamą jų dalį) per 5 kalendorines dienas nuo Paslaugų ar jų dalies perdavimo Užsakovui dienos.
 5. PAPILDOMOS PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ PASLAUGA
  1. Šalys aiškiai susitaria ir patvirtina, kad dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų paslaugos specifikos Vykdytojas negali iš anksto (tame tarpe, Komercinio pasiūlymo pateikimo metu) tiksliai numatyti visų šiai paslaugai suteikti reikalingų veiksmų ir jų kaštų. Dėl šios priežasties, kadastrinių matavimų paslaugos teikimo eigoje iškilus tokių veiksmų atlikimo būtinybei, šių veiksmų atlikimas bus laikomas papildomomis paslaugomis, kurios neįeina į Komerciniame pasiūlyme nurodytą darbų kainą ir apmokestinamos papildomai pagal šių Sąlygų Priede Nr. 1 pateikiamą kainoraštį.
 6. PAPILDOMOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU STATYBOS UŽBAIGIMO PASLAUGA
  1. Šalys aiškiai susitaria ir patvirtina, kad teikiant Statybos užbaigimo paslaugą Vykdytojas paslaugos teikimo eigoje turės atlikti (įprastu atveju – užsakyti iš subrangovų) Pastato sandarumo testą ir Garso klasifikavimo protokolą. Tuo atveju, kai testavimo (matavimo) metu negaunami teisės aktuose nustatyti rezultatai ir/arba Pastatas dėl kitų priežasčių neatitinka statybos norminių dokumentų reikalavimų (ir dėl to Statybos užbaigimo paslauga negali būti tinkamai suteikta), Užsakovas privalo:
   1. Organizuoti pastato statybos trūkumų (statybos defektų) šalinimą, kad pastatas atitiktų statybos norminių dokumentų nustatytus reikalavimus;
   2. Papildomai apmokėti pakartotinių Pastato sandarumo testo ir Garso klasifikavimo protokolo parengimo paslaugų kainą;
   3. Papildomai apmokėti papildomas Vykdytojo paslaugas pagal priede Nr. 1 nustatytus papildomų paslaugų įkainius.
 7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
  1. Užsakovui vengiant ar vėluojantatsiskaityti su Vykdytoju, Vykdytojas įgyja teisę reikalauti:
   1. 0,1 procentųpalūkanų nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną vėlavimo atsiskaityti dieną iki visiško atsiskaitymo. Tuo atveju, kai skola išieškoma priverstinai, Vykdytojas turi teisę reikalauti šiame punkte numatyto dydžio palūkanų už visą laikotarpį nuo kreipimosi į teismą (civilinės bylos iškėlimo) iki skolos priverstinio išieškojimo dienos (t.y. šiame punkte numatyta palūkanų norma taikoma procesinėms palūkanoms);
   2. Skolos ikiteisminio išieškojimo išlaidų (išlaidų advokatų, teisininkų, skolų administravimo ir išieškojimo bendrovių pagalbai ir paslaugoms, rengiant pretenzijas dėl skolos išieškojimo, šių pretenzijų išsiuntimo ar įteikimo išlaidų ir pan.).
  2. Vykdytojo civilinė atsakomybė ribojama Komerciniame pasiūlyme nurodyta Paslaugų kainos suma. Vykdytojas jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius.
  3. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami dvišalių geranoriškų derybų būdu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Vykdytojo buveinės adresą.
  4. Užsakovui pažeidus Sąlygų 2.2.6 punktą, Užsakovas įsipareigoja Vykdytojo reikalavimu sumokėti 5000,00 Eur baudą už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį ir atlyginti Vykdytojo nuostolius, jei jie viršija baudos sumą.
  5. Paaiškėjus, kad Užsakovo patvirtinimas, nurodytas Sąlygų 2.3 p., buvo neteisingas ar neišsamus, ir Vykdytojui dėl to patyrus bet kokių išlaidų, nuostolių ar negavus suteiktų Paslaugų kainos (jos dalies), Užsakovas įsipareigoja atlyginti visus dėl to patirtus Vykdytojo nuostolius.
 8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
  1. Sutartis įsigalioja nuo vėliausio iš šių veiksmų (įvykių):
   1. Užsakovui patvirtinus Komercinį pasiūlymą;
   2. Užsakovui sumokėjus avansą, kaip tai numatyta Sąlygų 4.4 punkte.
  2. Sutartis Vykdytojo iniciatyva gali būti vienašališkai nutraukta nesikreipiant į teismą, rašytiniu pranešimu, jeigu Užsakovasnevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir pažeidimo nepašalina per papildomą Vykdytojo nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 dienos. Šiuo pagrindu nutraukus Sutartį, Užsakovui negrąžinamasSąlygų 4.4 punkte nurodytas avansas (jo suma laikoma netesybomis už Sutarties pažeidimą), taip pat Užsakovas privalo sumokėti už visas iki Sutarties nutraukimo Vykdytojo faktiškai suteiktas arba iš Subrangovų užsakytas Paslaugas, jei jų kaina viršija avanso sumą.
  3. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu. Sutarties nutraukimas įforminamas Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo, kuris Šalių pasirašomas bet kuriuo iš 10.2 punkte nurodytų būdų.
 9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas ir Vykdytojo atliekamas asmens duomenų tvarkymas išsamiai aprašomas Privatumo politikoje, pasiekiamoje Vykdytojo interneto svetainėje adresu https://savitarna.archigroup.lt/privacy_policy.
 10. KITOS SĄLYGOS
  1. Visi pranešimai, kuriuos Šalys siunčia viena kitai pagal šią Sutartį, turi būti raštiški ir įteikiami tiesiogiai, kitai Šaliai pasirašytinai patvirtinant tokio pranešimo gavimą, arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu Komerciniame pasiūlyme nurodytais adresais. Pasikeitus Šalies adresui (el. pašto adresui), Šalys privalo nedelsiant apie tai pranešti viena kitai.
  2. Užsakovas ir Vykdytojas su visomis šios Sutarties sąlygomis susipažino iki jos pasirašymo, suprato sąlygų esmę ir prasmę ir su jomis sutinka. Užsakovo sutikimas su šiomis sąlygomis išreiškiamas Užsakovui patvirtinant Komercinį pasiūlymą, kuriame pateikiama nuoroda į šias Sąlygas, patalpintasVykdytojo interneto svetainėje.Komercinis pasiūlymas Užsakovo gali būti patvirtinamas bet kuriuo iš šių būdų (visi būdai laikomi lygiaverčiais ir sukeliančiais vienodas teisines pasekmes):
   1. Užsakovui pasirašant Komercinį pasiūlymą ir perduodant jo pasirašytą originalų egzempliorių Vykdytojui; arba
   2. Užsakovui pasirašant Komercinį pasiūlymą ir jo skanuotą pasirašytą tekstą atsiunčiant Vykdytojui el. paštu (info@archigroup.lt arba kitu Vykdytojo atsakingo darbuotojo el. pašto adresu); arba
   3. Užsakovui pasirašant Komercinį pasiūlymą el. parašu;
   4. Vykdytojui atsiuntus Komercinį pasiūlymą el. paštu Užsakovui, o Užsakovui atsakant į šį el. laišką ir Užsakovo el. laiške nurodant, kad jis patvirtina Komercinį pasiūlymą (tiksli Užsakovo el. laiško formuluotė gali būti ir kitokia, tačiau svarbu, kad Užsakovas aiškiai nurodytų, jog tvirtina Komercinį pasiūlymą ar su juo sutinka) arba paspaudus el. laiške pateikiamą mygtuką „Tvirtinti“. Šiais atvejais laikoma, kad Užsakovo el. laiškas/mygtuko paspaudimas, kuriuo patvirtinamas Komercinis pasiūlymas, yra Užsakovo akceptas, kuriuo priimamos Vykdytojo pateiktos ofertos (kurios sąlygos išdėstytos Komerciniame pasiūlyme bei šios Sąlygose) sąlygos ir tokiu būdu sudaroma abi Šalis teisiškai įpareigojanti Sutartis.
 11. SĄLYGŲ PRIEDAI
  1. Toliau išvardinti Sąlygų priedai yra neatskiriama ir sudėtinė šių Sąlygų dalis.
   1. Priedas Nr. 1: Papildomų paslaugų įkainiai.

UAB „ARCHIGROUP LT“ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ

PRIEDAS Nr. 1: Papildomų paslaugų įkainiai.

Eil. Nr.Paslaugos aprašymasPaslaugos kaina, EUR (neskaitant PVM)
 1.Žemės sklypo situacijos brėžinio pateikimas žemėtvarkos skyriui su prašymu pateikti išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktą200 Eur
 2.Kvietimų ir kitų dokumentų išsiuntimas kviestiniams asmenims9 Eur/vnt.
 3.Skelbimas laikraštyje, skirtas kviestiniams asmenims, pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.2 punktą50 Eur/vnt.
4. Papildomas vizitas į objektą (tais atvejais, kuomet į objektą papildomai reikia vykti dėl Užsakovo pateiktos netikslios informacijos, taip pat paaiškėjus naujoms ir nenumatytoms aplinkybėms arba kai reikia papildomai vykdyti į objektą Sąlygų 2.2.3 punkte numatytu atveju) (taikoma kadastrinių matavimų paslaugai ir kitoms paslaugų rūšims)35 Eur/vnt.