PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
  3. Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.
  4. Privatumo politika taikoma, kai Jūs lankotės mūsų administruojamoje elektroninėje svetainėje ir per ją pasiekiamoje klientų savitarnos sistemojeadresu https://savitarna.archigroup.lt/login (toliau – Platforma), lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube (toliau – Socialinės paskyros), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas paslaugas ir jomis naudojatės, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais.
  5. Platformoje ir Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų įišorines svetaines (tokias kaip, pavyzdžiui, Europos Sąjungos įgyvendinamų projektų puslapiai). Ši Privatumo politika nėra taikoma per tokias nuorodas pasiekiamoms svetainėms. Prieš naršydami tokiose svetainėse ar jose pateikdami savo Asmens duomenis, peržiūrėkite jų privatumo politikas.
  6. Jei užsakote ir gaunate mūsų paslaugas, lankotės Platformoje ar Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas ar kreipiatės į mus kitais klausimais, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Platforma, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl mūsų paslaugų pasiūlymų.
  7. Norime atkreipti dėmesį, jog ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Platformoje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.
 2. KAS MES?
  1. Mes esame UAB „Archigroup Lt“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303267132, adresas V. Putvinskio g. 45-9, LT-44243 Kaunas, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).
  2. Mes valdome Platformą ir siūlydami bei teikdami paslaugas, vykdydami Bendrovės kasdienę veiklą ar teisės aktų reikalavimus, veikiame kaip Asmens duomenų valdytojas.
 3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?
  1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
   1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui,registruojatės Platformoje, užsakote mūsų paslaugas, kitaipja naudojatės, susisiekiate su mumis el. paštu, gyvo susirašinėjimo lange, telefonu ir pan.;
   2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Platforma, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, paslaugų užsakymo istorija, Jūsų IP adresas, slapukai, apsilankymo Platformoje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;
   3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.;
   4. Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia kiti asmenys, pavyzdžiui, kai nurodo Jus kaip kontaktinį ar galiotą asmenį ir pan.
  2. Asmens duomenis mums teikiantis asmuo atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą dėl duomenų perdavimo mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.
  3. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:
   • Registracija Platformoje, paslaugų užsakymas, teikimas
    • Tvarkomi Asmens duomenys
    • Vardas, pavardė, vartotojo vardas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, darbovietė, el. paštas, tel. Nr., paslaugų teikimo adresas, paslaugų užsakymo bei naudojimo istorija, mokėjimų informacija, kita su paslaugomis susijusi informacija (komunikacija, su paslaugomis susieti pranešimai, papildomi asmens pageidavimai, papildomi dokumentai), įskaitant duomenų rinkimą iš valstybinių registrų
    • Asmens duomenų tvarkymo terminai
    • Paslaugų teikimo laikotarpiu ir 5 metus nuo paslaugų suteikimo
    • Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi taip kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą
    • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
    • Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);
    • Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)
    • Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p. )
   • Paslaugų kokybės užtikrinimas, komunikacija ir konsultacijos dėl paslaugų
    • Tvarkomi Asmens duomenys
    • Vardas, pavardė, vartotojo vardas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, el. paštas, tel. Nr., paslaugos teikimo adresas, soc. tinklų paskyros viešai matoma informacija (jei komunikuojama per Socialines paskyras), žinutės turinys, atsakymo turinys
    • Asmens duomenų tvarkymo terminai
    • Komunikacijos laikotarpiu ir 1 metus po jo pabaigos, o soc. tinklų paskyrose – pagal jų nustatymus, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo komunikacijos pabaigos. Sutikimo pagrindu tvarkomi duomenys saugomi kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą
    • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
    • Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
   • Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas
    • Tvarkomi Asmens duomenys
    • Vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas, pareigos, darbovietė, adresas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, ind. veikl. paž. duomenys, kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys
    • Asmens duomenų tvarkymo terminai
    • Paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas
    • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
    • Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
   • Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas
    • Tvarkomi Asmens duomenys
    • Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), el. paštas, tel. numeris, pareigos, adresas, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, atsisk. sąsk. kredito įstaiga, mokėjimų informacija, įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduoti duomenys ir patvirtinimai apie mokėjimus
    • Asmens duomenų tvarkymo terminai
    • Duomenys saugomi pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, LR vyriausiojo archyvaro patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę arba visą sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 5 metus po sutarties/ sutartinių santykių pasibaigimo
    • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
    • Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)
    • Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)
    • Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
   • Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Platforma, Socialinės paskyros) valdymas, stebėjimas, funkcionalumo ir saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas
    • Tvarkomi Asmens duomenys
    • IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android)
    • Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys
    • Asmens duomenų tvarkymo terminai
    • Platformos duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“
    • Platformos duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu
    • Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas
    • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
    • Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)
    • Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
   • Naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, paslaugų tobulinimas ir reklama, žaidimų/ konkursų organizavimas ir vykdymas
    • Tvarkomi Asmens duomenys
    • Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, apklausos skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, informacija apie naujienlaiškio perskaitymą
    • Asmens duomenų tvarkymo terminai
    • Duomenys saugomi 2 metus nuo duomenų pateikimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą. Tuomet asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos
    • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
    • Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)
    • Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
   • Ginčų ir pretenzijų sprendimas
    • Tvarkomi Asmens duomenys
    • Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai, mokamų paslaugų apmokėjimo informacija
    • Asmens duomenų tvarkymo terminai
    • Ginčo nagrinėjimo neteismine tvarka laikotarpiu ir 3 metus po tokio nagrinėjimo pabaigos.
    • Teisminių ginčų dokumentai saugomi ginčo nagrinėjimo laikotarpiui ir 10 metų po galutinio sprendimo įsiteisėjimo
    • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
    • Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)
    • Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
   • Asmuo turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, kai šie tvarkomi jo sutikimo pagrindu.
  4. Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie savo veiklą, taip pat jose galime organizuoti apklausas, dalintis skelbimais. Socialinėse paskyrose taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo sąlygos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose ir teikiate tam tikrą informaciją (pavyzdžiui, rašote mums žinutes komentarus po mūsų įrašais), mes, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti viešą Jūsų profilio informaciją (vardas, pavardė, atvaizdas, el. paštas ar pan.). Taip pat ši informacija(pavyzdžiui, Jūsų pateiktas komentaras) bus matoma kitiems konkrečios Socialinės paskyros lankytojams.
  5. Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su mūsų paslaugų užsakymu ar suteikimu susijusias žinutes arba Jums paskambinti, pavyzdžiui, siekdami informuoti apie paslaugų užsakymo patvirtinimą, paslaugų teikimo laiką ir datą, paslaugų teikimo pokyčius ir pan. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.
 4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?
  1. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
  2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
   1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
   2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
   3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
   4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
   5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
   6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
   7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, užtikriname technines ir organizacines saugumo priemones, taip pat prieigą prie Asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga dėl jų atliekamų darbo funkcijų.
 5. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:
   1. Mūsų partneriams ar konsultantams (auditoriams, teisininkams ir pan.), kitoms institucijoms, bendrovėms, asmenims, organizacijoms su kuriomis mes dirbame ar bendradarbiaujame teikdami paslaugas ar vykdydami savo veiklą.
   2. Mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, tokiems kaip:
    1. Buhalterinės apskaitos, klientųir užsakymų valdymo programos teikėjams;
    2. IT, debesų prieglobos, Platformos valdymo ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams;
    3. Reklamos, marketingo, naujienų siuntimo paslaugų teikėjams;
    4. Gyvo susirašinėjimo lango programos paslaugų teikėjui;
    5. Elektroninio dokumento pasirašymo paslaugos teikėjui;
    6. Ofiso programų ir duomenų saugojimo, tvarkymo, apsikeitimo paslaugų teikėjams;
    7. Mokėjimų administravimo paslaugų teikėjams;
   3. Kad galėtume skelbti turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:
    1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija) ir Meta Platforms, Inc.,(JAV), (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų)
    2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);
    3. YouTube Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).
   4. Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
   5. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.
  3. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome ES/ EEE, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES/EEE. Jūsų Asmens duomenys už ES/EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:
   1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
   2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;
   3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba
   4. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;
   5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES/EEE ribų.
 6. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?
  1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
   1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
   2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
   3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
   4. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė „būti pamirštam“);
   5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
   6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
   7. Teisė nesutikti kad būtų tvarkomi Asmens duomenys. Ši teisė gali būti įgyvendinama, kai Asmens duomenis tvarkome teisėto mūsų ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
   8. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Kai šie duomenys tvarkomitiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs sutiesiogine rinkodara;
   9. Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu info@archigroup.lt, ar kitu Jums pateiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).
  3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@archigroup.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją (pavyzdžiui, patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu), kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.
  5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
  6. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.
 7. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?
  1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas bei veiklą. Jūs taip pat galite duoti mums sutikimą padėti mums įvertinti mūsų paslaugų kokybę.
  2. Jums sutikus, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį, Jums bus siunčiamos Jūsų pasirinktos naujienos ir (ar) mes teirausimės apie mūsų bei mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę.
  3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
  4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.
  5. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:
   1. pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba
   2. atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti Jūsų tapatybę.
  6. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais, tačiau Jūsų pašalinimas iš naujienų gavėjų sąrašo gali užtrukti protingą laiko tarpą ir dėl to dar kurį laiką galite gauti pranešimus iš mūsų.
  7. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.
  8. Jei mes organizuojame žaidimus, akcijas ar konkursus, dalyvavimas juose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Žaidimus, akcijas ar konkursus vykdysime ir Asmens duomenis tvarkysime pagal konkrečiam žaidimui, akcijai ar konkursui nustatytas taisykles. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.
  9. Jums dalyvaujant mūsų žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus, kaip laimėtoją, Platformoje ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse. Mes, siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.
 8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones (tokias kaip valdomos prieigos, dalinimosi duomenimis apribojimai, šifravimas, sistemų atnaujinimas, slaptažodžių naudojimas, tapatybės tikrinimas, apsauga nuo virusų ar kenkėjiškų priemonių, duomenų apsaugai skirta dokumentacija ir pan.), kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
  2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.
 9. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?
  1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Microdoft Edge“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
  2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Platformos tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Platformą su Socialinėmis paskyromis ar mūsų mobiliąja aplikacija.
  3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.
  4. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
  5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Platformos veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Platformos lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Platformai, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.
  6. Siekdami rodyti jums aktualesnę personalizuotą reklamą, mes ir mūsų reklamos partneriai naudoja tikslinius slapukus.Personalizuota reklama jums bus rodoma jūsų sutikimu. Reklamos personalizavimo slapukai naudojami siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ir/ar tikslines kampanijas.
  7. Kai kurie tretieji asmenys, pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai, gali naudoti jų pačių sukurtus anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie jūsų poreikių.
  8. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių slapukų ir stebėjimo technologijų naudojimo, tad jei norite sužinoti detalesnę informaciją, mes rekomenduojame patikrinti atitinkamos trečiosios šalies privatumo politiką.
  9. Platformoje naudojamų slapukų sąrašas:
   • Archigroup_session
    • Aprašymas/Naudojimo tikslas
    • Būtinasis slapukas. Saugoma naudotojo sesija, kad naudotojui nereikėtų prisijungti prie sistemos kol sesija yra aktyvi.
    • Sukūrimo momentas
    • Kai prisijungiama prie savitarnos sistemos paskyros.
    • Galiojimo laikas
    • 24 val.
    • Naudojami duomenys
    • Unikalus sesijos ID
   • Remember_web_“X“
    • Aprašymas/Naudojimo tikslas
    • Būtinasis slapukas. Naudojamas, kad galima būtų pratęsti naudotojo sesijos laiką.
    • Sukūrimo momentas
    • Kai prisijungiama prie savitarnos sistemos paskyros.
    • Galiojimo laikas
    • Iki tol kol naudotojas atsijungia nuo savo paskyros.
    • Naudojami duomenys
    • Unikalus sesijos ID
 10. SUSISIEKITE SU MUMIS
  1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis: el. paštu info@archigroup.lt, telefonu: +370 6 469 9540, adresu: Putvinskio g. 45-9, Kaunas;
  2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
  3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.
 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Platformoje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, Jūsų el. paštu, jei tokį būsite mums pateikęs, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.
  2. Jei Jūs po pranešimo apie Privatumo politikos sąlygų pakeitimą ir toliau naudojatės Platforma, užsakote paslaugas iš mūsų, talpinate skelbimus naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis, laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

Paskutinė Privatumo politikos atnaujinimo data: 2023-03-24